Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιδιώτες ιατρούς Ειδικότητας Παθολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας για τα αντίστοιχα ιατρικά τμήματα και για τα Τ.Ε.Π. και Εργαστηριακού Τομέα με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2022.
Οι ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο για την κάλυψη κενών ενεργούς εφημερίας (εικοσιτετράωρης) του Γ.Ν.Ε. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4839/2021(ΦΕΚ 181/Α΄/2-10-2021) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4850/2021(ΦΕΚ 208/Α΄/5-11-2021) και το άρθρου 6 του Ν.4889/2022(ΦΕΚ 21/Α΄/10-2-2022) ως εξής:
• Ιατρός/οί ειδικότητας Παθολογίας, είκοσι(20) εφημερίες τον μήνα
• Ιατρός/οί ειδικότητας Παιδιατρικής, δέκα(10) εφημερίες τον μήνα
• Ιατρός/οί ειδικότητας Πνευμονολογίας, δεκαπέντε(15) εφημερίες τον μήνα
• Ιατρός/οί ειδικότητας Εργαστηριακού Τομέα, δεκαπέντε (15) εφημερίες τον μήνα
• Ιατρός/οί ειδικότητας Πνευμονολογίας για τα Τ.ΕΠ, δέκα(10) εφημερίες τον μήνα

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα κατατεθούν με την αίτηση υποψηφιότητας είναι τα εξής:
1. Αίτηση (Παράρτημα Ι- μπορείτε ).
2.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
3. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται το πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της
ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014(ΑΔΑ:ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
6. Αντίγραφο απόφασης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
7. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
8. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
9. Πιστοποιητικά υγείας από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο.
10. Φορολογική Ενημερότητα.
11. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Oι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής μέσω πιστοποιημένης διαδικασίας με κωδικούς TAXIS από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://thriassio-hosp.gr/e-aitimata/
Για την ορθή ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλέγετε Σύνδεση με ΓΓΠΣ(taxis)
2. Επιλέγετε την καρτέλα «Στοιχεία χρήστη» για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και τέλος επιλέγετε το πλήκτρο «Εγγραφή».
3.Επιλέγετε την καρτέλα «Πολίτης» και συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Στο πεδίο «Θέμα» επιλέγετε «Aίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δ.Α.Π.Υ στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο».
4.Στο πεδίο «Αιτούμαι» συμπληρώνετε το παρακάτω κείμενο:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ε ΘΡΙΑΣΙΟ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Π. ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥΣ (ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ»
5.Στην περιοχή «Υποβολή Συνημμένων» προσθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Παράρτημα Ι- λήψη από την προκήρυξη).

6. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την συμπλήρωση της αίτησης σας πατάτε το πλήκτρο «Υποβολή» και τέλος με το πλήκτρο «Εμφάνιση» όπου ενημερώνεστε για τον αριθμό πρωτοκόλλου.
7. Απαραίτητη εργασία στο τέλος της υποβολής της αίτησης είναι η αποσύνδεση.

• Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και ξεκινάει από 01 Μαρτίου 2022 έως και 11 Μαρτίου 2022 .
• Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
• Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΡΙΑΣΙΟ.
• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α΄), στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του νοσοκομείου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο