Εσωτερικοί κανονισμοί

Στα πλαίσια της εφαρμογής των  Υπουργικών Αποφάσεων
1. Υ1.Γ. Π.114971-ΦΕΚ 388/18-2-2014  Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής
2. Υ. Α. οικ. 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
καταρτίστηκαν:
1. από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας  «Θριάσιο»
2. από την Επιτροπή Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων  ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας ΓΝΕ «Θριάσιο»
Οι ανωτέρω Εσωτερικοί Κανονισμοί έχουν λάβει την έγκριση της Διοίκησης της  2ης ΥΠΕ  με αρ. ανάρτησης στη Διαύγεια  ΑΔΑ  Ψ0ΟΜ469Η2Ξ-Γ01  30/10/17 &   ΑΔΑ 6Υ0Ω469Η2Ξ-ΕΩΨ  14/12/2017 αντίστοιχα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο